Trondheim Rød Ungdom slutter seg til kampanjen «Stopp Sviket» lansert av våre kammerater i Eikre og Dramen. Aksjonen som var planlagt lørdag 31 mai blir flyttet på grunn av at det kolliderer med et Amnestyarrangement.

kampanjen sin nettside: www.stoppsviket.org

Advertisements

Lagsmøte 8. mai.

mai 5, 2008

Neste lagsmøte er torsdag 8. mI KL 1900 PÅ P 14

innleiing: grunnleggande Marxisme

innleiar: Jon Kristian

vel møtt!

AKSJONSDAG FOR AFP – DEN 29. MARS!

 

Førstkommende lørdag, skal det avholdes en nasjonal aksjonsdag, for avtalefestet pensjon (AFP).

En del styremedlemmer i Trondheim Rød Ungdom er bortreiste den dagen. Rødt har imidlertid ansvar for aksjonen, og kommer til å stille opp med skolering og Rødt Nytt, for utdeling i anledningen av markeringen av en av vårens viktigste kamper.

 

Nedenfor, følger et utdrag fra sosialisme.no:

 

«Nasjonal Aksjonsdag – Forsvar AFP.

 

For å møte angrepene på folketrygden arrangerer Rød Ungdom nasjonal aksjonsdag for Avtalefestet Pensjon den 28.3.

 

«Rød Ungdom kan ikke redde AFP på egenhånd, men vi skal faenmeg gjøre vår del», sier Mari Eifring, aksjonsleder og sentralstyremedlem i Rød Ungdom.

 

Rød Ungdom lag over hele landet vil lørdag 28.3, aksjonere og samle inn underskrifter til støtte for AFP ordningen

 

Forsvaret for AFP er den definitivt viktigste saken i årets lønnsoppgjør og vi vil ikke la politikerne stjele ordningen vekk fra oss. Angrepet på AFP er en konsekvens av at politikerne stjeler ordningen vekk fra oss. Angrepet på AFP er en konsekvens av at politikerne på Stortinget, uten debatt, vedtok en pensjonsreform som vil rasere folketrygden for mange. Alle kompromissforslag som regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene har lagt frem er uakseptable halveisløsninger. En fullverdig AFP – ordning vil ødelegge mange av de verste konsekvensene av Pensjonsreformen, for flertallet av norske arbeidstagere – det er politikerne klar over, og det er derfor de er desperate etter å strupe AFP – ordninga.

 

Vårt krav er en fullverdig AFP ordning – like god eller bedre enn dagens ordning.

 

Alle lokallag oppfordres til å allerede nå sette igang med forberedelser til aksjonsdagen. Moderparitet vårt, Rødt, vil aksjonere samme dag, så alle oppfordres til å kontakte lokale partilag for å sikre at aksjonen når ut så bredt som mulig.»

Dersom Dere ønsker å være med på å markere den nasjonale aksjonsdagen, er Dere nødt til å si i fra til Rødt, ved leder Ronny Kjelsberg: ronny[dot]kjelsberg[at]gmail.com , så fort som mulig. Han vil informere Dere om tidspunkt og sted for oppmøte.

Det er også meget bra, dersom medlemmer kan gå sammen og iverksette kreative aksjoner. Dersom Dere har ideer, er det meget bra om Dere tenker på det, sender en e – post til styret i Trondheim Rød Ungdom, til lagslisten og til Rødt. Dere kan også ta det opp under førstkommende skoleringsmøte.

 

Vi trenger altså tilbakemelding fra medlemmer som er interesserte i å bidra til gjennomføringen av denne aksjonen!

Si i fra, kamerater!

Med kommunistisk hilsen fra

styret i Trondheim Rød Ungdom

 

Planer for Rød Ungdom og Rødt

 

Vær hilset, lagsmedlemmer!

 

I det følgende, får Dere en framdriftsplan for politiske anliggender, i den kommende tiden:

 

Onsdag, den 26.mars, klokken 19.00: AFP – skolering, i regi av fagliggruppen til Rødt. Det vil bli avholdt foredrag, det åpnes også for debatt og man får utdeling av skriftlig materiell. Mer informasjon om hvor, følger i løpet av dagen.

Torsdag, den 27.mars, klokken 19.00: Studiemøte, med følgende studiepunkt:

«Om Metoder for Ledelse» av Mao Tse-Tung.

Innledning ved Jostein Frøyen, styremedlem og studieansvarlig

 

Lørdag, den 29.mars: Najonal aksjonsdag for AFP, med utdeling av Rødt – Nytt. Informasjon om hvor følger, meget snart.

 

Tirsdag, den 1.april: Rødt skal avholde et medlemsmøte, som skal ta for seg planlegging av et medlesmøte med skolepolitiske anliggender på dagsorden. Ytterligere informasjon følger, så fort vi får vite mer.

Tirsdag, den 8. april: Rødt skal avholde sitt første studiemøte, som en del av et studiesirkelopplegg, basert på boken «Sosialisme skapes ikke i himmelen» av Michael A. Leibowitz. Innledning er ved Peder Martin Lysestøl, og finner sted på P14, klokken 19.00.

 

MERK DERE FØLGENDE ENDRING:

 

Studiemøtet, med innledningen «Proletariatets diktatur versus sosialistisk folkestyre», er flyttet fra den 8.april, til tirsdag, den 15. april.

Dette studiemøtet ledes av Kenneth og Tor Andrè, for to ulike innfallsvinkler; forskjellige aspekter til temaet. Dette kan bli meget lærerikt, i form av stimulans til spennende diskusjoner.

 

 

 

Også SOS Rasisme har mange kommende lærerike begivenheter. Som de gode, anti – rasistiske kommunistene vi er, er det viktig at vi engasjerer oss, ved særegen organisering mot rasisme. I det følgende, får Dere en plan om kommende begivenherer for den Eurpoas største anti – rasistiske organisasjon.

 

SOS RASISME:

 

Onsdag, den 9. april: Midtbyen SOS Rasisme har invitert Jon Trygve Bergsåker til å holde et foredrag om rasisme og anti – rasisme. Ytterligere informasjon om tidspunkt – kommer siden!

Sted: Ravnkloa, i enden av Munkegaten, i SOS sine kontorer.

 

Torsdag, den 17.april, klokken 14.00: SOS Rasisme sitt universitets – og høyskolelag, skal avholde et foredrag med tittelen «Innvandrere og kriminalitet». Foredraget avholdes av Hogne Ormåsen,

Foredraget finner sted på NTNU, avdeling Dragvoll.

Ytterligere informasjon om rom, kommer senere.

 

Torsdag, den 8.mai, klokken 14.00: Det ovennevnte SOS – laget skal ha et møte, med foredrag av Kenneth Fuglemsmo. Foredraget er tittulert: «Hva skjedde med Obiora saken – en subjektiv oppsummering».

Møt opp og overvær disse dyktige anti – rasistene. Bidra med diskusjoner og refleksjoner!

 

Med kommunistisk hilsen fra

Styret i Trondheim Rød Ungdom 

 

 

 

Vær hilset, lagsmedlemmer!

I morgen; torsdag klokken 12.00, avholdes det en demonstrasjon på Trondheim Torg for støtte og markering av streiken for tariffavtale  med AFP. De organiserte i Fagforbundet, som er ansatt ved Sentrum Røntgeninstitutt streiker for å sikre Fagforbundets medlemmer minimum det som tilsvarer minstelønnsatser i områder som er sammenlignbare  -slik som stat og kommune. De streiker også for å få muligheten til å avgå med avtalefestet pensjon. Videre, streiker de for å markere at de setter seg til motverge overfor uønskede individuelle bonusordninger.

Fra den 22. februar 2008, ble streiken et faktum for fem fagorganiserte medarbeidere ved Sentrum Røntgeninstitutt.

Streiken startet imidlertid fra og med den 15. februar i Bergen og Stavanger. I de to nevnte byene har rundt 20 ansatte ved de samme røntgeninstituttene streiket i nærmest tre uker. Det samme er tilfellet for rundt fem ansatte her i Trondheim.

Med 220 ansatte, fordelt på syv pasientavdelinger i Norge, er Sentrum Røntgeninstitutt AS Norges største private røntgeninstitutt.

Det er i disse dager en streik hvor 25 ansatte har framstilt krav om etableringen av en sentral tariffavtale med AFP (avtalefestet pensjon) – og streiken akter å fortsette, inntil kravene imøtekommes!

Instituttets eier har fram til denne dag nektet å imøtekomme dette kravet fra de ansatte. Det er derfor av ytterste nødvendighet at vi demonstrerer og fortsetter å bidra som streikevakter. Eierne av Sentrum Røntgeninstitutt AS har så langt ei vist tegn til etableringen av en tariffavtale ved foretaket. De har isteden et ønske om stiftelsen av en husforening, der stor innflytelse utøves av eierne og ledelsen. Dette viser klart og tydelig at vilkårene ei er på arbeidernes premisser, men at de heller går på bekostning av arbeiderne!

LO i Trondheim og leder av Fagforbundets streikekomitè, Kristin Sæther, oppfordrer eierne til inngåelse av en tariffavtale, per omgående. De streikende gis full støtte, og Rød Ungdom har vært med K. Sæther og blant annet Hans, forbundsleder som streikevakter i dag.

Det utøves imidlertid stadig mer press, da St. Olavs også har sagt at de ei skal henvise folk til Sentrum Røntgeninstitutt så lenge konflikten pågår. Stadig flere slutter seg opp om streiken og ledelsen opplever mer press. LO i Trondheim støtter kravene til de streikende, for anstendig lønn og trygge arbeidsplasser. LO Trondheim sier blant annet at en tariffavtale fremmer likebehandlingsprinsippet og trygghet mellom folk.

Det er av ytterste nødvendighet at så mange som mulig av lagsmedlemmer og andre engasjerte møter opp! Vi trenger virkelig å vise at vi er mange og sterke, samt at vi støtter Fagforbundets medlemmer i Sentrum Røntgeninstitutts; de ansattes krav for gode  og «ordnede lønns – og arbeidsvilkår , gjennom tariffavtale», som det heter i Deres løpeseddel.

Det har vært flere forhandlinger, og fortsatt nekter eieren å inngå avtale med Fagforbundet om opprettelse av tariffavtale. De private eierne nekter foreløpig å inngå avtaler om regulerte lønns – og arbeidsvilkår med de ansatte.

De ansatte og organiserte i Fagforbundets egne ord:

» En tariffavtale er viktig for oss som jobber i instituttene. Trygge og stabile rammer, og en tariffestet lønn gir bedre arbeidsmiljø og mindre gjennomtrekk av ansatte. Vi stiller beskjedne krav. Vi krever bare samme lønns – og arbeidsvilkår som for sammenliknbare stillinger i stat og kommune. Vi krever ordnede forhold og betalt i forhold til den jobben vi gjør.

Vi streiker for anstendig lønn og trygge arbeidsplasser!

Vi vil ha tariffavtale, nå!»

Trondheim Rød Ungdom slutter seg opp om Fagforbundets og de ansattes krav ved Sentrum Røntgeninstitutt og krever lønns – og arbeidsvilkår på de ansattes premisser, per omgående!

De streikende selv, sier at streiken fortsetter, helt til bedriften går med på opprettelsen av en tariffavtale med AFP – på arbeidernes premisser! Det er i dag intet lønnsmessig insentiv til felleskapets beste og  arbeidernes premisser under kapitalismen. Økonomiske insentiver betyr at lederen formidler forventninger og gir tilbakemeldinger gjennom belønningssystemet. Belønningssystemet kan ikke måle seg med det verdifulle og samfunnsnyttige arbeidet en arbeider utfører.

Vi mener bedriften bedriver utbytting av sine ansatte ved å innvestere i aksjer, for så å ta mesteparten av aksjeutbyttet og de medfølgende økonomiske insentivene selv, og ha lite til overs for de ansatte, da de selger sin egen arbeidskraft. Resultatet av merarbeidet; merverdien, blir fordelt mellom – og går til ulike kapitalister; i dette tilfellet, bedriftsledelsen, hvor mesteparten av forekomsten går til direktør og ledelse, mens lite blir igjen til arbeideren. Jo mer lønn det blir på arbeiderne, jo mindre kan bedriftsledelsen dele merverdien seg i mellom. De ettergir ikke kravene, da det ei er lønnsomt for bedriftseierne. Som kapitalister, har de ei interesse av å øke lønnen til de ansatte. Jo mindre av denne merverdien som benyttes til bedring av lønns – og arbeidsvilkår, desto mer kan kapitalistene benytte på investeringer, slik som i aksjer, for å utbytte ytterligere, ved senere anledninger. Videre, mener vi at det er et meget klart og grunnleggende kapitalistisk ved lønns – og arbeidsvilkårene til de ansatte ved S R I, per i dag; det kapitalistiske systemet baserer sin profitt og videre gang på utbytting og undertrykking av arbeidere. At dårlige vilkår må fortsette, slik at SRI fortsatt kan være med i konkurransen på markedet, er meget klart kapitalistisk. Arbeidslønnen blir av borgerskapet nedpresset i sitt evige profittjag. Selv minimumskrav blir ikke etterkommet. Arbeiderklassen må kjempe for økt lønn samt forsvarlige arbeidsforhold, med en pensjonsordning som er rettferdig og nødvendig (AFP). Denne saken er et eksempel på en av mange manifestasjoner av motsigelsen mellom arbeiderklassen og kapitalismen og den borgerlige stat.

Vi ønsker å støtte de kravene som medlemmene av Fagforbundet i Sentrum Røntgeninstitutt stiller, bør være en selvfølge for arbeidere i dagens Norge!  Men, vi er også i tråd med det ovennevnte meget klare på at de økonomiske forholdene under det kapitalistiske system må avskaffes, for at man skal kunne få et rettferdig system. Ikke rettferdig for kapitalismen og alle dens forkjempere, men for arbeidere!

Desverre, er det slik at så ikke er tilfellet i dagens kapitalistiske Norge. Man ser at konkurransepreget former arbeidernes hverdag – både hva lønns – og arbeidsvilkår, samt det psykososiale angår. Kapitalismen baseres på undertrykking og utbytting av arbeidere. Det er viktig at vi setter oss til motverge mot den markedsøkonomiske og liberalistiske tankegangen – og handlingsmønsteret som preget både helsesektoren og andre samfunnsområder. Men, vi fortsetter kampen og vi kommer alltid til å belyse samfunnet skjevheter.

Det er selvfølgelig viktig å framkjempe rettigheter innenfor det kapitalistiske systemets rammer; altså i dagens samfunn. Derfor må vi gi vår støtte til de ansatte i denne streiken. Men: Det kapitalistiske «samfunnet»/systemet bygger profitt på utbytting og undertrykkelse av arbeidere. Man kan framkjempe rettigheter, men de store endringer i forholdene må skje med en revolusjon. Kapitalismen baserer seg på det ovennevnte, da dette ulogiske og farlige systemet går rundt. Derfor er det nødvendig med klassekamp! Det er viktig at vi trekker paralleller mellom samfunnets basis; det rådende økonomiske system, samt overbyggingen; hvordan dette systemet manifesterer seg i motsigelsen mellom arbeiderklassen versus den herskende klasse i forskjellige samfunnsinstitusjoner.

Det er uholdbart at lønnsnivået skal reguleres under forsvarlig grense, fordi man følger de ustabile svingningene i markedskonkurransen. Det eneste som har vist seg å være særlig vedvarende og stabilt, er lave lønninger og uforsvarlige arbeidsvilkår. Så lenge konkurranse kontrollerer og styrer arbeidstid og lønn i dette kapitalistiske samfunnet, er det ikke tilfellet at begge parter; bedriftseierne og de ansatte har like kår. For vi har sett at så ikke er tilfellet. Ved slike motstridende interesser, råder per i dag kapitalismen og dens lakeier. Dette legger grunnlaget for – og fremmer opprør!

Kapitalisten kan leve av sin kapital, fordi det går på bekostning av arbeideren.

Det er godt å se at ansatte tar ut streik, for å opponere mot/overfor kapitalistenes manglende imøtekommelse av arbeiderkrav på toppen. Det er kapitalismen og konkurransen som holder lønningene lave: Arbeidslønnen blir betalt av arbeidet; arbeideren får langt mindre lønn av sitt eget arbeidsprodukt, da kapitalen intet annet er enn oppsamlet arbeidsprodukt. Den produserer ikke i seg selv verdier. Her kan man tydelig se at det i konkurransen handler om å gi minst mulig til arbeideren – de ansatte – for en oppsamling av arbeidsproduktet fra arbeiderne i kapitaleiernes hender: Blant annet de som driver AS – foretaket det er snakk om.

 

Arbeidsproduktene og midlene – produksjonsmidlene må i arbeidernes hender! For å få til dette, må det en revolusjon til! Vi ønsker at forskjellige samfunnsforetak skal gå folk og arbeidere sine behov – det skal være kollektive foretagender, som er forankret i massene og som tilhører folket. De skal være et resultat av – og representere arbeiderbehov. Arbeidere må være de som leder og er tillitsmennesker for foretakene, for å sikre ivaretakelsen og vern av sine egne interesser.

 

Arbeidere for sin egen klasse, og ei i kapitalismens og kapitaloppsamlingens og profittens favør!

 

Inntektene til bedrifter skal ei gå til konkurranse og kapitalistiske egeninteresser, men til utvikling av foretaket på arbeidernes premisser. Videre, til å utviklingen av fullverdige tjenester etter behov i samfunnet. Det kapitalistiske system livnærer seg på profitt, og den oppsamlingen av arbeidsprodukt på få hender. Det er dette som sikrer systemets gang og fortsettelse – på bekostning av arbeidere.

 

Det faktum at bedriften er privateid er i seg selv et innsyn i hvordan samfunnet er organisert, med innpass i markedet som motiv. Dette er ikke ensbetydende, men faktisk motstridende, med fullverdige forhold for arbeidere.

 

Valgfrihet er frihet for den som har penger, og overlevelse, er overlevelse for det foretak som kan styre sitt foretaks geskjeft og virke for overlevelse i konkurransen, – ved å ta arbeidsproduktet og samle opp dette blant de få.

 

Vi ønsker å komme med dette å følge opp med følgende oppfordring:

Slutt opp kamerater, kommunister, tillitsvalgte og fagforeninger – for å vise at kravene består!

Trondheim Rød Ungdom støtter oppfordringer til andre fagforeninger om boikott av røntgeninstituttet, samt støtte til de streikende, så lenge konflikten med motstridende kapitalistiske versus arbeiderinteresser pågår.

Vis Deres støtte og solidaritet  – Vi står på kravene!

 Klassekampen fortsetter!

Nei til konkurranseutsetting av helsetjenester og lønns – og arbeidsvilkår for ansatte!!

Vel møtt, alle medlemmer, engasjerte og kommunister!

Med ærbødig hilsen fra

Mehrnaz Bamdadsoofi!

Vær hilset, lagsmedlemmer og andre engasjerte!

Bli med som streikevakt sammen med de streikende ved Sentrum Røntgeninstitutt i Trondheim.

Førstkommende onsdag blir det streikevakt, i tidsrommet mellom 08.30 – 15.30.

Utdrag fra sosialisme.no:

 »

Rød Ungdom støtter Fagforbundets streikende medlemmer ved Sentrum Røntgeninstitutt i kampen for å opprette en tariffavtale. Tariffavtalen sikrer ryddige lønns- og arbeidsvilkår, samt en mulighet til å gå av med AFP (avtalefestet pensjon).

Det er over hundre år siden de første tariffavtalene ble inngått i Norge. Rød Ungdom mener det er helt absurd at de ansatte ved Sentrum røntgeninstitutt i 2008 må gå til streik for en så fundamental faglig rettighet. Dette viser oss at gode lønns- og arbeidsvilkår aldri må tas som en selvfølge.

Vi håper dere fortsetter kampen, og aldri slutter å kjempe for rettigheter som alle arbeidstakere i Norge burde vært garantert! Rød Ungdom støtter dere fullt ut oppfordrer streikende til å stå kampen ut og ikke la dere presse til å godta noe annet enn en fullverdig avtale!»

De ansatte har ei en tariffavtale. Streikevaktene utenfor røntgeninstituttet understreker at de vil streike så lenge som det må til for å oppnå sentral tariffavtale med avtalefestet pensjon. En tariffavtale bør være en selvfølge for de ansatte!

Bli med som streikevakt! Informasjon er utsendt på Trondheim Rød Ungdom sin medlemsliste. 

For mer informasjon, kan Dere kontakte Ragna Staven: 40608438, dark_angel_ragna[at]msn[dot]com eller Tina Cecilie Gjersvik Antonsen: 92270486, tinagjersvik91[at]hotmail[dot]com 

Dere kan òg ringe direkte til streikevaktsjefen Kristin Sæther, for informasjon om hva som må gjøres og oppmøte: 977 37 708.

Dersom det er behov for et innføringsmøte, må det gis beskjed – i løpet av  dagen –  til Mehrnaz Bamdadsoofi, så fort som mulig: 922 42 650, krostus[at]hotmail[dot]com. Får vi beskjed, arrangerer vi et innføringsmøte i morgen. Men, forutsetningen er at det gis informasjon i dag!

Benytt kontaktinformasjonen til å organisere Dere for å være streikevakter,  for utdeling av informasjon rundt anliggendet; situasjonen og kravet om tariffavtale med AFP.

Dersom Dere ønsker å gå med flere lagsmedlemmer, kan Dere gi beskjed, så kan vi sette opp en timeplan hvor flere og flere avløser hverandre. Dette er et kollektivt foretagende.

Her følger en link til en samleside med nyheter og informasjon om streiken ved Sentrum Røntgeninstitutt: http://www.fagforbundet.no/Modules/KB_Publish/ShowChannel.asp?PageID=2343

Ta del i noe større, som markeres i både Bergen, Stavanger og Trondheim.

Møt opp og vis Deres støtte og oppslutning til de streikendes krav!

Med ærbødig hilsen fra

Mehrnaz Bamdadsoofi,

På vegne av styret i Trondheim Rød Ungdom

Program for 8.mars

mars 5, 2008

Under «aksjoner», kan Dere lese om årets program for kvinnedagen 2008!

Vær hilset, lagsmedlemmer!
Vi har fått forespørsel fra SST om å delta i en underskriftsaksjon, som et bidrag i kampen om å bevare AFP – ordningen.
Underskriftene skal sendes til LO – leder Roar Flåthen, før tariffoppgjøret.
Styret trenger en rask tilbakemelding, da SST ønsker å utsende underskriftsark i kveld.
Dere kan lese mer om saken på sosialisme.no
Med ærbødig hilsen fra
styret i Trondheim Rød Ungdom

I går ble første styremøte med det nye styre gjennomført. En del ansvar har blitt fordelt, samtidlig som vi også har startet en del prosesser i firhold til studier og sosiale samlinger.

De første studie- og lagsmøtene:
Tirsdag 4 mars / 2008
Kl. 19.00
Tema: Staten og revolusjonen
Saker: 8 mars og SOS Rasisme sitt årsmøte.
Innleder: Ellinor

Torsdag 27. mars / 2008
Kl. 19.00
Tema: «Om metoder for ledelse» av Mao Tsetung
Innleder: Jostein

Torsdag 17. April / 2008
Kl. 19.30
Tema: Proletariatets diktatur versus sosialistisk folkestyre. innledere: Kenneth og Tor Andre (to ulike innfallsvinkler til temaet)

Det er bare å komme med idéer til studier. Har du et forslag sender du det til Studieansvarlige, som er Jostein og Mehrnaz
sign_in2001[at]hotmail.com, krostus[at]hotmail.com

Jentekollektiv!
Styret med Ellinor, jentepolitisk ansvarlig i spissen, har tenkt å starte et jentekollektiv. Har du lyst til å hjelpe til med dette kollektivet, ta kontakt med Ellinor.
pellinor_engel[at]hotmail.com

VEL MØTT!Tina Cecilie Gjersvik Antonsen
Nestleder og sosialt ansvarlig
På vegne av Styret i Trondheim Rød Ungdom.

Heihei Søstre, Kammerater!

februar 15, 2008

Velkommen til den nye bloggen og nettstedet til Trondheim Rød Ungdom.